Licenční podmínky
verze 1.1

obchodní společnosti
behavin s.r.o.
se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 043 06 571
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 243414
k licenční smlouvě k software

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto licenční podmínky (dále jen „licenční podmínky“) obchodní společnosti behavin s.r.o., se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 043 06 571, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 243414 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s druhou větou ustanovení § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě a v souvislosti s licenční smlouvou k počítačovému programu nazvanému „Optimed“ (dále jen „licenční smlouva“ a „software“) uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou podnikající fyzickou osobou či jinou právnickou osobou (dále jen „nabyvatel“) prostřednictvím webové stránky poskytovatele, a to za účelem užití software na zařízení nabyvatele.
  2. Software slouží zejména k získávání průběžných informací o úhradách za poskytnutou léčbu i stavu plnění limitů zdravotních pojišťoven u ambulantních specialistů, přičemž podrobnější specifikace funkcionality software a technická specifikace software jsou uvedeny v příloze č. 1 licenčních podmínek. Software včetně jeho funkcionality se může v průběhu účinnosti licenční smlouvy měnit, a to v důsledku jeho úprav.
  3. Ustanovení odchylná od licenčních podmínek je možné sjednat ve zvláštní licenční smlouvě sjednané písemně. Odchylná ujednání ve zvláštní licenční smlouvě mají přednost před ustanoveními licenčních podmínek. Ustanovení licenčních podmínek tvoří nedílnou součást licenční smlouvy.
 2. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY A SOUVISEJÍCÍ VZTAHY
  1. Návrh na uzavření licenční smlouvy doručí nabyvatel poskytovateli ve formě žádosti o registraci v textové formě podané prostřednictvím formuláře, který je poskytovatelem zpřístupněn na internetové adrese https://www.optimed.cz/novy-ucet-zdarma/ a který obsahuje i informaci o výši roční licenční odměny poskytovatele za užití software a vši jednorázové odměny poskytovatele za implementaci software.
  2. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty nabyvatele akceptaci návrhu na uzavření licenční smlouvy (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace poskytovateli je licenční smlouva uzavřena.
  3. Ustanovení § 2373 občanského zákoníku se s výjimkou druhé věty § 2373 odst. 1 občanského zákoníku nepoužijí.
 3. PŘEDMĚT LICENČNÍ SMLOUVY
  1. Poskytovatel se licenční smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít software (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 4 licenčních podmínek, přičemž nabyvatel se licenční smlouvou zavazuje za poskytnutí licence k software platit poskytovateli roční licenční odměnu ve výši stanovené v licenční smlouvě.
  2. Licenční smlouvou se poskytovatel zavazuje provést pro nabyvatele implementaci software na zařízení (počítači) nabyvatele, přičemž nabyvatel se licenční smlouvou zavazuje uhradit poskytovateli za provedení implementace software odměnu ve výši stanovené v licenční smlouvě.
  3. Licenční smlouvou se poskytovatel dále zavazuje poskytovat nabyvateli po dobu účinnosti licenční smlouvy základní servisní služby, a to v rozsahu stanoveném v čl. 6 licenčních podmínek.
  4. Práva a povinnosti stran ohledně zakázkových servisních služeb upravuje čl. 7 licenčních podmínek.
 4. LICENCE K SOFTWARE
  1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k software jako nevýhradní.
  2. Identifikační číslo(a) zdravotnického(ých) zařízení (IČZ), pro které má být software nabyvatelem využíván, jsou uvedeny v licenční smlouvě. Software nemůže být využíván pro potřeby jiných zdravotnických zařízení nabyvatele (jiných IČZ), než těch zdravotnických zařízení, jejichž IČZ je uvedeno v licenční smlouvě.
  3. Nabyvatel je oprávněn zhotovovat rozmnoženiny klientské části software na osobní počítače, rozmnoženiny klientské části software však není nabyvatel oprávněn rozšiřovat. Maximální počet zařízení (počítačových stanic), jež jsou vybaveny klientskou částí software, není omezen.
  4. Nabyvatel je oprávněn software užít výhradně pro svou vlastní potřebu. K nainstalovanému software tak mohou přistupovat a jeho funkce využívat jako koncoví uživatelé pouze statutární orgány (členové statutárních orgánů), zaměstnanci nabyvatele a jiní pracovníci ve smluvním vztahu s nabyvatelem (dále jen společně jen jako „koncoví uživatelé“ nebo jednotlivě jako „koncový uživatel“).
  5. Licence k software je poskytována pro území České republiky.
  6. Nabyvatel nabývá licenci k software okamžikem uhrazení první roční licenční odměny poskytovateli. Licence k software je poskytnuta na dobu trvání licenční smlouvy (čl. 13).
  7. Nabyvatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu z licenční smlouvy a v souladu s určením software.
  8. Nabyvatel není povinen licenci využít.
  9. Nabyvatel nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence k software). Nabyvatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
  10. Nabyvatel není oprávněn provádět změny software.
  11. V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných změn software ze strany poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněnému software.
  12. Rozsah užití software nabyvatelem může být chráněn technickými prostředky ochrany práv. Nabyvatel se zavazuje technicky umožnit poskytovateli průběžné ověřování planosti a rozsahu poskytnuté licence k software přes on-line službu.
 5. ŽITÍ SOFTWARE NABYVATELEM
  1. Nabyvatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití software.
  2. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn provádět změny a/nebo dekompilaci software.
  3. Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv poskytovatele a případné informace ohledně autorských práv k software. Nabyvatel není oprávněn ze software odstranit logo či jiné označení poskytovatele.
  4. Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy. Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.
  5. Nabyvatel bere na vědomí systémové požadavky nezbytné k řádné funkčnosti software.
  6. Nabyvatel je povinen zajistit dodržování ustanovení licenčních podmínek také ze strany koncových uživatelů. V případě, že dojde k porušení ustanovení licenčních podmínek koncovým uživatelem, odpovídá nabyvatel poskytovateli jako by licenční podmínky porušil sám.
 6. ZÁKLADNÍ SERVISNÍ SLUŽBY POSKYTOVATELE
  1. V souvislosti s poskytnutím licence k software může nabyvatel po dobu trvání licenční smlouvy využívat i servisní služby související se software poskytované poskytovatelem. Jedná se o následující základní servisní služby:
   1. úpravy (patches), aktualizace (updates) či vylepšení (upgrades) software, a to v rozsahu a čase stanoveném poskytovatelem; poskytovatel není povinen tyto změny software provádět (dále jen „úpravy software“);
   2. technická a uživatelská podpora provozu software, jež poskytovaná prostřednictvím elektronické pošty na adrese optimed@behavin.com, a to maximálně rozsahu dvě (2) hodiny ročně (dále jen „technická podpora“).
  2. Úpravy software bude poskytovatel provádět kontinuálně po dobu účinnosti licenční smlouvy, a to podle potřeb rozvoje software, jež jsou stanoveny uvážením poskytovatele. V případě, že bude mít nabyvatel zájem na provedení změn software dle jeho individuálních požadavků, bude se tento právní vztah řídit zvláštním ujednáním smluvních stran. Úpravy software budou poskytovatelem dodávány dálkovým přístupem prostřednictvím sítě internet. Nabyvatele bere na vědomí, že funkční internetové připojení k počítači, na kterém je umístěn software, je nezbytným předpokladem pro dodání úprav software.
  3. Technická podpora slouží k řešení technických a uživatelských problémů se software. Nabyvatel bere na vědomí, že funkční internetové připojení k počítači, na kterém je umístěna klientská část software, může být nezbytným předpokladem k poskytnutí technické či uživatelské podpory.
  4. Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality provozu software. V souvislosti s plněním této své povinnosti může poskytovatel provádět plánované odstávky software za účelem kontroly či údržby, popř. nastavení či upgrade software či jiných počítačových programů.
 7. ZAKÁZKOVÉ SERVISNÍ SLUŽBY
  1. Zakázkovými servisními službami se rozumí zejména poskytování školení ohledně software poskytovatelem, zajišťování zakázkového vývoje software poskytovatelem, poskytování konzultačních služeb souvisejících se software poskytovatelem či poskytování služeb souvisejících se zpracováním dat evidovaných v rámci software. V rámci služby zakázkového vývoje software bude poskytovatel provádět individuální změny software (včetně změn jeho funkcionality) dle požadavků nabyvatele.
  2. Rozsah zakázkových servisních služeb bude určen vždy následovně. V návaznosti na doručení požadavku nabyvatele na poskytnutí zakázkových servisních služeb poskytovateli zašle poskytovatel nabyvateli nabídku s uvedením předpokládaného rozsahu zakázkových servisních služeb, specifikace prováděných prací a výše odměny poskytovatele za zajištění zakázkových servisních služeb (dále jen jako „návrh dohody“). Okamžikem doručení souhlasu nabyvatele s návrhem dohody poskytovateli vzniká smlouva o poskytnutí zakázkových servisních služeb. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije.
  3. V případě, že na základě zakázkového vývoje software či jiných servisních služeb vznikne nový počítačový program či jeho část, jež bude schopná samostatného užití, řídí se práva a povinnosti ohledně tohoto nově vzniklého počítačového programu či jeho části obdobně ustanoveními o licenci k software dle čl. 4 licenčních podmínek (rozsah a způsoby užití takového počítačového programu či jeho části).
 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Výše roční licenční odměny poskytovatele je stanovena v licenční smlouvě. Výše roční licenční odměny se odvíjí i od počtu tzv. zdravotnických zařízení, pro které je software nabyvatelem využíván (čl. 4.2).
  2. První roční licenční odměna poskytovatele je splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření licenční smlouvy, a to bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený v licenční smlouvě (dále jen „účet poskytovatele“). Licenční odměna za další roky užití software je splatná vždy k datu výročí uzavření licenční smlouvy.
  3. Odměna poskytovatele za poskytování základních servisních služeb dle čl. 6 této smlouvy je zahrnuta v roční licenční odměně.
  4. Za poskytnutí zakázkových servisních služeb se nabyvatel zavazuje platit poskytovateli odměnu stanovenou způsobem stanoveným v čl. 7.2 licenčních podmínek, přičemž právo na odměnu za zakázkové servisní služby vzniká poskytovateli okamžikem jejich poskytnutím. Poskytovatel může požadovat po nabyvateli uhrazení zálohy na jeho odměnu za zakázkové servisní služby.
  5. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a k odměně poskytovatele může být připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  6. Nabyvatel je povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek nabyvatele hradit licenční odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele s řádným uvedením variabilního symbolu.
  7. Ohledně plateb prováděných na základě licenční smlouvy vystaví poskytovatel nabyvateli daňový doklad – fakturu, a to vždy po uhrazení odměny poskytovatele. Daňový doklad - fakturu vystaví a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu nabyvatele anebo zašle poskytovatel nabyvateli daňový doklad - fakturu v tištěné podobě.
  8. V případě prodlení nabyvatele s placením jakékoliv odměny podle licenční smlouvy vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  9. V případě prodlení nabyvatele s placením odměny podle licenční smlouvy může poskytovatel omezit nabyvateli přístup k software. V případě prodlení nabyvatele s placením první roční licenční odměny omezí poskytovatel nabyvateli přístup k software a dále může poskytovatel od licenční smlouvy odstoupit.
 9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno nabyvatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
  2. Nabyvatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami poskytovatele na elektronickou adresu nabyvatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na elektronickou adresu nabyvatele.
 10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, NÁHRADA ÚJMY
  1. Není-li smluveno jinak, řídí se práva z vadného plnění poskytovatele zákonnými ustanoveními, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku.
  2. Nabyvatel bere na vědomí, že software není vhodný k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je software užíván. Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání software může dojít k chybám.
  3. Nabyvatel dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti software, která není výslovně uvedena ve specifikaci software, se za vadu nepovažuje.
  4. Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečného odkladu po zpřístupnění software.
  5. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady software vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se specifikací software ze strany nabyvatele nebo třetích osob.
  6. Nabyvatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě nabyvatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení nabyvatele, za zálohování dat nabyvatelem, za stav ostatního programového vybavení nabyvatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení nabyvatele. Poskytovatel odpovídá pouze za zaviněné porušení jeho povinností.
  7. V případě vzniku újmy na straně nabyvatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění (včetně vad software), nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, se smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování licence k software na omezení náhrady této případné újmy včetně ušlého zisku vzniklé nabyvateli tak, že celková náhrada újmy je omezena výší jedné poloviny roční licenční odměny poskytovatele skutečně uhrazené nabyvatelem dle licenční smlouvy. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením licenční smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma, jež by mohla nabyvateli v důsledku vad plnění (včetně vad software) vzniknout, může činit maximálně částku ve výši jedné poloviny roční licenční odměny poskytovatele skutečně uhrazené nabyvatelem dle licenční smlouvy.
 11. OCHRANA INFORMACÍ
  1. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství poskytovatele. Důvěrnými informacemi jsou pak dále principy, metody a postupy, na kterých je z technického pohledu software založen (včetně zdrojového kódu software) a ostatní technické know-how poskytovatele.
  2. Nabyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Nabyvatel nesmí bez písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy poskytovatele.
  3. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana.
  4. Ustanovení tohoto článku (čl. 11) nejsou dotčena ukončením účinnosti licenční smlouvy (z jakéhokoliv důvodu).
 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Smluvní strany dohodly, že poskytovateli nebudou při provozu software předávány ani jinak zpřístupňovány osobní údaje pacientů či jiných osob, jež jsou zpracovávány nabyvatelem.
  2. V případě, že by mělo dojít ke zpracování osobních údajů poskytovatelem v souvislosti s provozem software, upraví práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů zvláštní smluvní ujednání stran.
 13. TRVÁNÍ LICENČNÍ SMLOUVY
  1. Licenční smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.
  2. Licenční smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu jednoho (1) roku od uzavření licenční smlouvy. Pokud nejpozději jeden (1) měsíc před koncem účinnosti licenční smlouvy nebude smluvní straně doručen písemný projev vůle druhé smluvní strany s žádostí o ukončení licenční smlouvy, licenční smlouva nezanikne a doba účinnosti licenční smlouvy se prodlouží o jeden (1) rok. V dalších letech platí ustanovení předchozí věty obdobně.
  3. Účinnost licenční smlouvy je možné kdykoliv ukončit také dohodou smluvních stran.
  4. Případným zánikem poskytovatele přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jeho právního nástupce. Pozbytí veřejnoprávního oprávnění k podnikatelské činnosti ze strany poskytovatele, nemá vliv na poskytnutou licenci k software dle licenční smlouvy. Případným zánikem nabyvatele nepřechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jeho právního nástupce.
  5. Poskytovatel může od licenční smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel poruší povinnost vyplývající z licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek) či neoprávněně zasáhne do autorských práv k software.
 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud právní vztah založený licenční smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky, přičemž pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých na základě licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní je v obchodních věcech v případě věcné příslušnosti okresního soudu v prvním stupni příslušný Obvodní soud pro Prahu 1 a v případě věcné příslušnosti krajského soudu v prvním stupni je příslušný Městský soud v Praze.
  3. Licenční smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a nabyvatelem se:
   1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;
   2. vylučuje použití ustanovení § 557, § 1763, § 1799 a § 1800 občanského zákoníku;
  4. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může po uplynutí jednoho roku od okamžiku uzavření licenční smlouvy licenční podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna licenčních podmínek bude nabyvateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v licenční smlouvě. Změnu licenčních podmínek může nabyvatel odmítnout a licenční smlouvu písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.
  5. Vyslovením souhlasu s novou verzí licenčních podmínek nabyvatelem pozbývají předchozí licenční podmínky účinnosti a nová verze licenčních podmínek se stává nedílnou součástí licenční smlouvy.
  6. Nedílnou součást licenčních podmínek tvoří příloha č. 1 – Specifikace software.
  7. Je-li některé ustanovení licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  8. Není-li smluveno jinak, licenční smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran související se software.
Optimed - Podmínky užití služby a software