Úhradová vyhláška 2019
jednoduše a srozumitelně

Díky formuláři se Vám zobrazí pouze odstavce, které se Vás skutečně týkají
Resetovat

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 7

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši:

a) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,07 Kč.

b) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 901 - klinická psychologie nebo v odbornosti 931 podle seznamu výkonů a pro poskytovatele poskytující služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů vykazující výkony odbornosti 910 - psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,11 Kč.

c) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 927 - ortoptista podle seznamu výkonů, poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 905 - zrakový terapeut podle seznamu výkonů a poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 919 - adiktolog podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,02 Kč.

d) Pro výkony č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629 a 43633 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 - radiační onkologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,70 Kč.

e) Pro výkony č. 43652 a 43653 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 - radiační onkologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,02 Kč.

f) Pro výkony č. 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 705 - oftalmologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,70 Kč.

g) Pro výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 podle seznamu výkonů, vykázané v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti gastroenterologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,09 Kč a pro výkony novorozeneckého screeningu č. 73028 a 73029 podle seznamu výkonů, poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 701 nebo 702 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,02 Kč.

h) Hodnota bodu uvedená v písm. a) až g) se dále při splnění následujících podmínek navýší o:

i. 0,01 Kč v případě, že poskytovatel zdravotní pojišťovně doloží, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, jsou držiteli platného dokladu o celoživotním vzdělávání lékařů k 1. lednu 2019 nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace,

ii. 0,01 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 hodin týdně rozložených do 4 dnů týdně u operačních oborů,

iii. 0,01 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště (IČP) v dané odbornosti má alespoň 2 dny v týdnu ordinační hodiny prodlouženy do 18:00 hodin nebo alespoň 2 dny v týdnu má začátek ordinační doby od 7:00 hodin nebo alespoň 1 den v týdnu od 7:00 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu do 18:00 hodin.

2. Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní péči neuvedenou v bodě 1 se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč s výjimkou výkonu č. 89312, podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1,02 Kč.

Hodnota bodu se dále při splnění následujících podmínek navýší o:

a) 0,01 Kč v případě, že poskytovatel zdravotní pojišťovně doloží, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, jsou k 1. lednu 2019 držiteli platného dokladu o celoživotním vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace,

b) 0,01 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 hodin týdně rozložených do 4 dnů týdně u operačních oborů,

c) 0,01 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště (IČP) v dané odbornosti má alespoň 2 dny v týdnu ordinační hodiny prodlouženy do 18:00 hodin nebo alespoň 2 dny v týdnu má začátek ordinační doby od 7:00 hodin nebo alespoň 1 den v týdnu o 7:00 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu do 18:00 hodin.

3. Celková výše úhrady poskytovateli uvedenému v bodu 2 nepřekročí částku, která se vypočte takto:

$$(1.03 + KN) * (POPzpoZ * PUROo + max[PUROo * POPzpoMh; (UHRMh - UHRMr)])$$
Element Popis 2019 2018 2017 2016
Základ navýšení 1,03 1,018 1,035 1,03
KN

KN koeficient navýšení, který je součtem těchto koeficientů:

a) 0,02 - v případě, že poskytovatel zdravotní pojišťovně doloží, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, jsou k 1. lednu 2019 držiteli platného dokladu o celoživotním vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace,

b) 0,02 - pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň ujednoho pracoviště (IČP) vdané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 hodin týdně rozložených do 4 dnů týdně u operačních oborů a

c) 0,02 - pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště (IČP) v dané odbornosti má alespoň 2 dny v týdnu ordinační hodiny prodlouženy do 18:00 hodin nebo alespoň 2 dny v týdnu má začátek ordinační doby od 7:00 hodin nebo alespoň 1 den v týdnu od 7:00 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu do 18:00 hodin.

POPzpoZ počet základních unikátních pojištěnců v dané odbornosti v hodnoceném období
PUROo průměrná úhrada za výkony včetně zvlášť účtovaného materiálu a zlášť účtovaných léčivých přípravků (dále ZUM a ZULP) na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období
POPzpoMh počet mimořádně nákladných unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období
UHRMh úhrada za výkony včetně ZUM a ZULP za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období
UHRMr úhrada za výkony včetně ZUM a ZULP za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období

Pojištěnec se stává mimořádně nákladným pokud jeho úhrada za výkony včetně ZUM a ZULP je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období.

6. Výpočet celkové výše úhrady v dané odbornosti podle bodu 3 se nepoužije:

a) v případě poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřil 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost. V případě, že poskytovatel splňuje podmínky uvedené v části A bodě 2 písm. a) až c) navýší se tento počet o 10 unikátních ošetřených pojištěnců za každou splněnou podmínku,

b) v případě hrazených služeb poskytovaných zahraničním pojištěncům.

V případech podle písmen a) nebo b) se hodnota bodu stanoví ve výši 1,06 Kč.

7. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 105 % objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 150 dnů po skončení hodnoceného období.

8. Nejpozději do 150 dnů po skončení hodnoceného období, obdrží poskytovatel za každou vystavenou a zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické podobě v hodnoceném období, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč.


Další informace o regulačních omezeních se nacházejí na straně 3247 sbírky zákonů č. 201 / 2018

Máte dotaz?

Zavolejte na tel. číslo +420 601 328 713 a my Váš dotaz předáme našim konzultantům. Často kladené otázky, a odpovědi na ně, zveřejníme na našem webu optimed.cz.

Důležité soubory

Stáhněte si úhradovou vyhlášku v plném znění.

Stáhnout

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky - http://www.mzcr.cz

Aplikace se opírá o §7 vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019.

§7 Pro specializovanou ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní péče hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Strana 3244 - Sbírka zákonů č. 201 / 2018 - Částka 100

Přehled

o výši úhrad za poskytnutou
péči.

Plánování

výnosů a rozšiřování poskytovaných služeb.

Optimalizace

počtu pacientů a lékařských úkonů.

Zjednodušení

administrativy a úspora času.

Přehledně zobrazuje aktuální výši úhrad za poskytnutou
lékařskou péči od všech zdravotních pojišťoven

 • Výpočet úhrad od pojišťoven
  na základě vykázané péče.
 • Zpracování dat z měsíčních výkazů
  odesílaných zdravotním pojišťovnám.
 • Automatické aktualizace
  dle změn úhradové vyhlášky.
 • Instalace programu
  na vašem počítači.
 • Proškolení expertem
  a zákaznícka podpora.
 • Oddělení osobních údajů pacientů
  od provedených úkonů.
 • Data potřebná pro plánování
  objemu poskytované péče.
 • Přehled o mimořádně
  nákladných pojištěncích.
 • Nastavení aplikace
  a referenčních období.
bez DPH