Úhradová vyhláška 2018
jednoduše a srozumitelně

Díky formuláři se Vám zobrazí pouze odstavce, které se Vás skutečně týkají
Resetovat

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §6

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou budu ve výši:

a) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,05 Kč.

b) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 901 - klinická psychologie nebo v odbornosti 931 podle seznamu výkonů a pro hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů vykázané v souvislosti s výkony odbornosti 910 - psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,08 Kč.

c) Pro poskytovatele poskytující hemodialyzační péči se hodnota bodu pro hemodialyzační péči stanoví ve výši 0,91 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 18530 a 18550 podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,76 Kč.

d) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 927 - ortoptista podle seznamu výkonů, poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 905 - zrakový terapeut podle seznamu výkonů a poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 919 - adiktolog podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1 Kč.

e) Pro výkony č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 - radiační onkologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,68 Kč.

f) Pro výkony č. 43652 a 43653 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 - radiační onkologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

g) Pro výkony č. 75347, 75348 a 75437 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 705 - oftalmologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,68 Kč.

h) Pro výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 podle seznamu výkonů, vykázané v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti gastroenterologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,08 Kč a pro výkony novorozeneckého screeningu č. 73028 a 73029 podle seznamu výkonů, poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 701 nebo 702 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

2. Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní péči neuvedenou v bodě 1 se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,03 Kč s výjimkou výkonu č. 89312, podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Celková výše úhrady poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto:

$$1.018 * POPzpoZ * PUROo + 1.018 * max[PUROo * POPzpoMh; (UHRMh - UHRMr)]$$
Element Popis 2017 2016
1,018 Koeficient navýšení 1,035 1,03
POPzpoZ počet základních unikátních pojištěnců v dané odbornosti v hodnoceném období - -
PUROo průměrná úhrada za výkony včetně zvlášť účtovaného materiálu a zlášť účtovaných léčivých přípravků (dále ZUM a ZULP) na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období - -
POPzpoMh počet mimořádně nákladných unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období - -
UHRMh úhrada za výkony včetně ZUM a ZULP za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období - -
UHRMr úhrada za výkony včetně ZUM a ZULP za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období - -

Pojištěnec se stává mimořádně nákladným pokud jeho úhrada za výkony včetně ZUM a ZULP je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období.

5. Výpočet celkové výše úhrady v dané odbornosti podle bodu 2 se nepoužije:

a) v případě poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřil 100 nebo méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost,

b) v případě hrazených služeb poskytovaných zahraničním pojištěncům.

V těchto případech se výkony hradí hodnotou bodu ve výši 1,03 Kč.

6. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 101,8% objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozděni do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

7. V rámci celkového finančního vypořádání předběžné úhrady obdrží poskytovatel za každou vystavenou a zdravotní pojišťovnu uznanou položku na receptu v elektronické podobě v hodnoceném období, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč.


Další informace o regulačních omezeních se nacházejí na straně 3777 sbírky zákonů č. 353 / 2017

Máte dotaz?

Zavolejte na tel. číslo +420 727 827 450 a my Váš dotaz předáme našim konzultantům. Často kladené otázky, a odpovědi na ně, zveřejníme na našem webu optimed.cz.

Důležité soubory

Stáhněte si úhradovou vyhlášku v plném znění.

Stáhnout

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky - http://www.mzcr.cz

Aplikace se opírá o §6 vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018.

§6 Pro specializovanou ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní péče hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Strana 3774 - Sbírka zákonů č. 353 / 2017 - Částka 122

Přehled

o výši úhrad za poskytnutou
péči.

Plánování

výnosů a rozšiřování poskytovaných služeb.

Optimalizace

počtu pacientů a lékařských úkonů.

Zjednodušení

administrativy a úspora času.

Přehledně zobrazuje aktuální výši úhrad za poskytnutou
lékařskou péči od všech zdravotních pojišťoven

 • Výpočet úhrad od pojišťoven
  na základě vykázané péče.
 • Zpracování dat z měsíčních výkazů
  odesílaných zdravotním pojišťovnám.
 • Automatické aktualizace
  dle změn úhradové vyhlášky.
 • Instalace programu
  na vašem počítači.
 • Proškolení expertem
  a zákaznícka podpora.
 • Oddělení osobních údajů pacientů
  od provedených úkonů.
 • Data potřebná pro plánování
  objemu poskytované péče.
 • Přehled o mimořádně
  nákladných pojištěncích.
 • Nastavení aplikace
  a referenčních období.
bez DPH